Projekt: „Dzienny Dom Pobytu w Brzozowie”

Fundacja W TROSCE O ŻYCIE ogłasza nabór do projektu pn.

„Dzienny Dom Pobytu w Brzozowie”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego z RPO WP na lata 2014-2020, Działanie nr 8.3

Przyjmowanie zgłoszeń – formularzy rekrutacyjnych  w godzinach od 9:00 do 14:00 – do  dnia 26.02.2017 w siedzibie Fundacji – Brzozów, ul. Rynek 6A lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzozowie ul. ul. Mickiewicza 33, lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja W TROSCE O ŻYCIE, 36-200 Brzozów, ul. Rynek 6A lub faksem na numer 134343122 lub skanem pocztą elektroniczną na adres: fundacjabrzozow@op.pl

Uczestnicy projektu będą objęci bezpłatnymi usługami opiekuńczymi w postaci dziennego domu pobytu, w tym udziałem w życiu kulturalnym oraz poradnictwem specjalistycznym.

Usługi będą świadczone od poniedziałku do piątku  dla 24 osób w okresie 01.03.2018 r. – 31.03.2020 r.

Realizator projektu zapewnia całodzienne wyżywienie oraz transport.

W projekcie może uczestniczyć osoba, która spełnia łącznie poniższe zapisy:

1. Zamieszkuje na terenie miasta lub gminy Brzozów.
2. Złożyła we wskazanym terminie wymaganych dokumenty rekrutacyjne
3. Jest osobą w wieku poprodukcyjnym (60+), która równocześnie jest:

a) osobą niesamodzielną ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność i wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia

lub

b) jest osobą niesamodzielną poniżej 60 roku życia z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
4. Deklaruje wniesienie częściowej odpłatności w przypadku gdy jej dochód przekracza 150% wł. kryterium dochodowego pomocy społ.(Ust.z 12.03.2004), za realizowane usługi.

Szczegółowy opis planowanego wsparcia oraz regulamin rekrutacji wraz z wymaganymi załącznikami znajduje się w siedzibie Fundacji (Brzozów, ul. Rynek 6A) oraz siedzibie MOPS
(Brzozów, ul. ul. Mickiewicza 33) i na stronie:  www.wtrosce.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 886277744

Dokumenty do pobrania: