Dzienny Dom Opieki Medycznej w Orzechówce

Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) – jest jedną z form deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi. Posiada pełne zabezpieczenie do prowadzenia diagnostyki, leczenia i rehabilitacji medycznej osób niesamodzielnych, w szczególności osób starszych (powyżej 65 roku życia).

W Dziennym Domu Opieki Medycznej zapewnia się opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych. Może w nim przebywać maksymalnie 15 pacjentów. Działalność DDOM-u w Orzechówce była prowadzona w ramach programu POWER, z wykorzystaniem środków RPO WP 2014-2020.

 

REALIZATORZY PROJEKTU – DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

Dzienny Dom Opieki Medycznej jest prowadzony przez podmiot leczniczy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzienny Dom Opieki Medycznej jest wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego, który złoży wniosek o dofinansowanie projektu.

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjęci: pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego, z dużym ryzykiem kolejnej hospitalizacji. Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod podstawową opieką zdrowotną, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej wydaje: lekarz podstawowej opieki zdrowotnej we współpracy z pielęgniarką bądź lekarz prowadzący leczenie szpitalne.  Czas trwania pobytu w dziennym domu opieki medycznej jest ustalany indywidualnie, od 30 do 120 dni roboczych. Placówka funkcjonuje przez cały rok, w dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie.

Dzienny Dom Opieki Medycznej zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych. Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach Domu Opieki Medycznej należą: opieka pielęgniarska, doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych, usprawnianie ruchowe,stymulacja procesów poznawczych, terapia zajęciowa, przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki. Opieka dla pacjentów realizowana jest przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny w składzie: lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej, lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii, neurologii, kardiologii psychiatrii, pielęgniarka, osoby prowadzące fizjoterapię, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, psycholog lub psychoterapeuta, logopeda, dietetyk.