Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starej Wsi

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Starej Wsi funkcjonuje od  czerwca 2019 r. Pobyt pensjonariuszy nakierowany jest na rehabilitację, wzbogacony o zajęcia edukacyjne o charakterze prozdrowotnym, terapię zajeciową oraz rekreację. W pierwszych dniach turnusu pacjenci zostają poddani badaniom oraz testom, na podstawie których ustalono indywidualny plan postępowania terapeutycznego. Okres pobytu przewidywany jest od 30 do 120 dni roboczych, uzależniony od postępu i rokowania rehabilitacji. Personel DDOM został zrekrutowany na podstawie wymaganych kwalifikacji. Zespół terapeutyczny stanowią lekarze specjalici: geriatrii, rehabilitacji leczniczej, neurologii oraz pielęgniarki, fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni, terapeuta zajęciowy, psycholog. Pensjonariusze przebywają w nowocześnie wyposażonym ośrodku w godzinach 8-16 w dni robocze. Zapewniony mają transport oraz wyżywienie dostosowane do potrzeb dietetycznych.
Wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny dba o poprawę sprawności, zdrowia oraz kondycji psycho –fizycznej pensjonariuszy.

,,Jedna radosna nadzieja jest więcej warta niż dziesięć suchych rzeczywistości’’
Franz Grillparzer