Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00+48 13 43 431 22nzozdar-med@wp.plBrzozów,ul Rynek 6A


Dzienny Dom Opieki Medycznej


Dzienny Dom Opieki Medycznej


Dzienny Dom Opieki Medycznej (DDOM) – jest jedną z form deinstytucjonalizacji opieki nad osobami niesamodzielnymi. DDOM jest wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego realizującego świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, kompleksu szpitalnego, opieki specjalistycznej, w tym np. poradni geriatrycznej lub odrębnego podmiotu leczniczego, posiadającego pełne zabezpieczenie do prowadzenia diagnostyki, leczenia i rehabilitacji medycznej osób niesamodzielnych, w szczególności osób starszych (powyżej 65 roku życia). W Dziennym Domu Opieki Medycznej zapewnia się opiekę medyczną
w warunkach zbliżonych do domowych.

 • W DDOM jednocześnie będzie mogło przebywać maksymalnie 15 pacjentów.
 • Person DDOM prowadzi szkolenia dla członków rodzin w zakresie prawidłowej opieki nad osobą zależną

WSTĘP

Zgodnie z postanowieniami zatwierdzonego w dniu 17 grudnia 2014 r. przez Komisję Europejską Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) istnieje możliwość podejmowania działań ukierunkowanych na wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi). PO WER jest programem, który z jednej strony odpowiada na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, wykluczenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia, z drugiej zaś oferuje wsparcie bezpośrednie
w obszarach, których wsparcie z poziomu krajowego jest uzasadnione obiektywnymi przesłankami. Program daje możliwość przygotowania, przetestowania i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych poprawiających funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Zgodnie z założeniami, standard Dziennego Domu Opieki Medycznej zostanie pilotażowo przetestowany w ramach PO WER, a następnie upowszechniony z wykorzystaniem środków Regionalnych Programów Operacyjnych w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

GŁÓWNY CEL

 • Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, w tym osobami starszymi.
 • Zaplanowane działanie ma na celu poprawę jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności osobami starszymi, poprzez przygotowanie
  i wdrożenie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających rozwój form świadczeń zdrowotnych.

CELE POŚREDNIE

 • poprawa jakości zarządzania finansowego w ochronie zdrowia poprzez wdrożenie efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie medycznej opieki pozaszpitalnej,
 • rozwój sektora usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych,
 • rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 • poprawa stanu zdrowia osób niesamodzielnych;,
 • zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych,
 • zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach ambulatoryjnych, rozwój wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych (edukacja, wsparcie psychologiczne).

REALIZATORZY PROJEKTU – DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ

Dzienny Dom Opieki Medycznej jest prowadzony przez podmiot leczniczy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzienny Dom Opieki Medycznej jest wyodrębnioną strukturalnie częścią podmiotu leczniczego, który złoży wniosek o dofinansowanie projektu.

TRYB KWALIFIKOWANIA DO POBYTU W DDOM

Do Dziennego Domu Opieki Medycznej mogą być przyjęci:

 • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, w celu poprawy stanu zdrowia oraz przeciwdziałania postępującej niesamodzielności,
 • pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego, pozostający pod podstawową opieką zdrowotną u których nastąpiło nagłe pogorszenie stanu funkcjonalnego, z dużym ryzykiem kolejnej hospitalizacji.

Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod podstawową opieką zdrowotną
i ambulatoryjną opieką specjalistyczną, a jednocześnie nie wymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów.

Pacjenci w wieku powyżej 65 roku życia będą mieli pierwszeństwo w przyjęciu do ośrodka Domu Opieki Medycznej, a ich udział powinien stanowić co najmniej ¾ łącznej liczby pacjentów zakwalifikowanych do pobytu w ośrodku.

Podstawowe cele kwalifikowania pacjentów do Domu Opieki Medycznej to:

 • poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością i samoopieką. Z Dziennego Domu Opieki Medycznej będą mogły korzystać wyłącznie osoby ubezpieczone

KRYTERIA WYŁĄCZENIA Z MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

 • Osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej, w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych.
 • Osoby, dla których podstawowym wskaźnikiem do objęcia ich opieką jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienie.
 • Osoby chore psychicznie, których choroba związana jest z zaburzeniami psychotycznymi lub świadomości.
 • Osoby uzależnione od niektórych substancji psychoaktywnych, alkoholu oraz narkotyków w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

TRYB KIEROWANIA DO DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

Kierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej odbywa się na podstawie skierowania oraz karty oceny stanu klinicznego, sporządzanej z zastosowaniem skali poziomu samodzielności (skala Barthel).

Skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej wydaje:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (poz), we współpracy z pielęgniarką poz (pacjenci objęci leczeniem poz),
 • lekarz prowadzący leczenie szpitalne (pacjenci objęci leczeniem szpitalnym).

CZAS TRWANIA POBYTU W DZIENNYM DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

 • Czas trwania pobytu w dziennym domu opieki medycznej będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie będzie on krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni.
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej funkcjonuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin.
 • W wyjątkowych sytuacjach ilość dni i godzin funkcjonowania ośrodka może zostać dostosowana do lokalnych potrzeb.

ZAKRES ŚWIADCZEŃ UDZIELANYCH W RAMACH DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

Dzienny Dom Opieki Medycznej zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych. Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach Domu Opieki Medycznej należą:

 • opieka pielęgniarska, w tym edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji;
 • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych;
 • usprawnianie ruchowe;
 • stymulacja procesów poznawczych;
 • terapia zajęciowa;
 • przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń oraz w razie pilnej potrzeby i w zależności od wskazania medycznego zapewnia się pacjentowi w ramach projektu Europejskiego Funduszu Społecznego niezbędne badania diagnostyczne oraz specjalistyczne konsultacje lekarskie. W każdym przypadku wymagane jest przygotowanie przez zespół terapeutyczny uzasadnienia zlecenia realizacji wymienionych świadczeń.

Poza świadczeniami opieki zdrowotnej pacjentom przebywającym w Dziennym Domu Opieki Medycznej zapewnione zostanie odpowiednie do stanu zdrowia wyżywienie, prowadzone będą zajęcia dodatkowe, pozwalające na zagospodarowanie czasu wolnego pomiędzy udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi oraz w razie potrzeby bezpłatny transport z miejsca zamieszkania do Domu Opieki Medycznej i powrót do miejsca zamieszkania. Wymagana będzie zgoda lub zobowiązanie rodziny do współpracy w przygotowaniu pacjenta do transportu.

PERSONEL

Opieka dla 10–15 pacjentów realizowana jest przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny
w składzie:

 1. lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
 2. lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii, neurologii, kardiologii psychiatrii,
 3. pielęgniarka,
 4. osoby prowadzące fizjoterapię,
 5. opiekun medyczny ,
 6. terapeuta zajęciowy ,
 7. psycholog lub psychoterapeuta,
 8. logopeda,
 9. dietetyk

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAPLECZA DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

Pomieszczenia dostosowane dla osób niesamodzielnych i starszych. Na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739). W budynku lub w zespole budynków oznaczonych tym samym adresem,
w którym lub w których jest zlokalizowane miejsce udzielania świadczeń, zostały zapewnione następujące warunki:

 1. szatnia;
 2. toalety dla pacjentów – odrębne dla kobiet, mężczyzn oraz personelu;
 3. łazienka z umywalką, prysznicem i krzesełkiem wraz z uchwytami oraz wydzielonym pomieszczeniem na środki przeznaczone do pielęgnacji i higieny;
 4. dyżurka lekarska i pielęgniarska oraz gabinet pracy psychologa z pełnym wyposażeniem;
 5. pomieszczenie wyposażone w sprzęt do terapii zajęciowej;
 6. pomieszczenie lub miejsce na sprzęt medyczny i bieliznę pościelową;
 7. pomieszczenie ze stołami i krzesłami, służące jako miejsce spotkań i jadalnia, pomieszczenie kuchenne lub aneks kuchenny wyposażony w sprzęt, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożywania posiłku,
  pomieszczenie z zestawem wypoczynkowym i sprzętem audiowizualnym (może być wspólne z terapią zajęciową oraz jadalnią);
 8. pomieszczenia do rehabilitacji leczniczej wyposażone co najmniej w następujący sprzęt do:
  • kinezyterapii (piłki, laski do ćwiczeń, drabinki, materace, rotor do ćwiczeń kończyn górnych, rotor do ćwiczeń kończyn dolnych, stół rehabilitacyjny, UGUL),
  • krioterapii miejscowej,
  • masażu (stół do masażu),
  • elektrolecznictwa,
  • światłolecznictwa,
  • leczenia polem elektromagnetycznym

9. pomieszczenie dla chorych częściowo leżących z co najmniej 2 łóżkami na 10-15 uczestników programu, szafką przyłóżkową oraz umywalką w pomieszczeniu;
10. gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

Dziennym Domu Opieki Medycznej został zaopatrzony w następujący sprzęt medyczny:

 1. aparat EKG;
 2. zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej;
 3. aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi;
 4. zestaw do reanimacji;
 5. glukometr;
 6. stetoskop;
 7. kule, laski, balkoniki, chodziki, wózki inwalidzkie.

SŁOWNIK:

 1. Deinstytucjonalizacja opieki zdrowotnej – są to wszelkie działania podejmowane na rzecz tworzenia różnych form świadczeń zdrowotnych w środowisku lokalnym mających na celu zapewnienie właściwej opieki oraz wydłużenia okresu sprawności psychofizycznej i możliwości pełnienia ról społecznych, zawodowych osobom z chorobami przewlekłymi, osobom niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku, dzieciom
  i młodzieży;
 2. Osoba korzystająca ze wsparcia – osoba bezpośrednio korzystająca ze świadczeń zdrowotnych oraz innych usług (wyżywienie, transport) w ramach dziennego domu opieki medycznej;
 3. Rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące lub wskazane przez osobę zakwalifikowaną do dziennego domu opieki medycznej;
 4. Zespół terapeutyczny – zespół powoływany do kompleksowej opieki nad osobami zakwalifikowanymi do dziennego domu opieki medycznej.

ZAŁĄCZNIKI:

ZAPYTANIA OFERTOWE:

 • zał. 3 zapytanie ofertowe – ddom orzechowka (data publikacji: 14.07.2016)
 • zał. 4 zapytanie ofertowe – usługa w zakresie sprzątania (data publikacji: 19.07.2016)
 • zał. 5 zapytanie ofertowe – catering (data publikacji: 20.07.2016)
 • zał. 6 zapytanie ofertowe – świadczenia w zakresie terapii zajęciowej (data publikacji: 20.07.2016)
 • zał. 7 zapytanie ofertowe – lekarz specjalista (data publikacji: 20.07.2016)


Copyright by BoldThemes 2019. All rights reserved.